Algemene Voorwaarden – Advocaten Nederland

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website “https://advocaten-nederland.nl” (hierna: “Advocaten Nederland” of “de Website”). Door de Website te gebruiken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de Website niet te gebruiken.

1. Gebruik van de Website

1.1. Advocaten Nederland biedt informatie en advies op het gebied van advocatuur en gerelateerde juridische onderwerpen. Het doel van de Website is om bezoekers te informeren en te helpen bij het begrijpen van verschillende aspecten van de advocatuur.

1.2. Het gebruik van de Website is op eigen risico. Advocaten Nederland is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de Website.

2. Intellectueel eigendom

2.1. Alle inhoud op de Website, zoals teksten, afbeeldingen, logo’s, video’s en andere materialen, is eigendom van Advocaten Nederland of haar licentiegevers en is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

2.2. U mag de inhoud van de Website uitsluitend gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan om de inhoud van de Website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren of op enige andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advocaten Nederland.

3. Aansprakelijkheid

3.1. Advocaten Nederland streeft ernaar om accurate en up-to-date informatie te verstrekken op de Website. Echter, wij kunnen niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde volledig, juist en actueel is.

3.2. Advocaten Nederland is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, verlies van gegevens of andere gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie op de Website.

3.3. De Website kan links bevatten naar websites van derden. Advocaten Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of andere aspecten van dergelijke websites. Het gebruik van websites van derden is op eigen risico.

4. Wijzigingen

4.1. Advocaten Nederland behoudt zich het recht voor om op elk moment de algemene voorwaarden, het privacybeleid of andere aspecten van de Website te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra ze op de Website zijn gepubliceerd.

4.2. Door de Website te blijven gebruiken na het publiceren van wijzigingen, gaat u akkoord met de gewijzigde voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, dient u het gebruik van de Website te staken.

5. Toepasselijk recht en geschillen

5.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

6. Vragen en contact

6.1. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze algemene voorwaarden, kunt u contact opnemen met Advocaten Nederland via [uw e-mailadres] of via het contactformulier op onze website.

7. Privacybeleid

7.1. Advocaten Nederland respecteert de privacy van haar bezoekers en gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Ons privacybeleid beschrijft welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze gegevens gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. Het privacybeleid is beschikbaar op de Website.

8. Beëindiging

8.1. Advocaten Nederland behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te beperken, indien u de algemene voorwaarden overtreedt of als Advocaten Nederland van mening is dat uw gedrag in strijd is met de geest of de bedoeling van deze voorwaarden.

9. Overmacht

9.1. Advocaten Nederland is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig nakomen van haar verplichtingen als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de invloedssfeer van Advocaten Nederland, waardoor de (verdere) nakoming van verplichtingen jegens u redelijkerwijs niet kan worden verlangd.